Οροι προστασίας δεδομένων

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται μερικά ή συνολικά και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας, αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατία, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στην Εταιρεία FF OPSCO. Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μεταβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ισχύει σήμερα). Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Εταιρείας και ενδεχομένως άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Η αίτησή σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, διατηρούνται στη βάση υποψηφίων για τουλάχιστον 3 έτη. Εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει αλλαγή κάποιου από τα στοιχεία του βιογραφικού σας, ή των προτιμήσεών σας ως προς τη θέση απασχόλησης στην Εταιρεία FF OPSCO, θα πρέπει να αποστείλετε νέο ενημερωμένο βιογραφικό στη διεύθυνση www. ffgroup.com, αναφέροντας τη νέα σας προτίμηση και σημειώνοντας «Ναι» στο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας «Έχω υποβάλει βιογραφικό σημείωμα στο παρελθόν». Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την λήψη του βιογραφικού σας, κάποια διόρθωση και αλλαγή ή και να ζητήσετε τη διαγραφή του. Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Επισήμανση Απορρήτου αναφορικά με την αξιολόγηση και πρόσληψη υποψηφίων προς εργασία

 

Η Εταιρεία FF OPSCO δεσμεύεται για την προστασία και τον σεβασμό ως προς την ιδιωτικότητα σας. Η επισήμανση απορρήτου (συνοδευόμενη από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν) ορίζει τη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν ή μας παραχωρήθηκαν οικειοθελώς από εσάς, και η οποία θα εκτελεστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία των προσλήψεων της Εταιρείας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και το τρόπο με τον οποίο θα τα μεταχειριστούμε.

 

Για τους σκοπούς του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων ("GDPR") ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η FF OPSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

 

Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες

Δεδομένα που συλλέγουμε από Εσάς

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σας αφορούν, και ανήκουν σε μερικές ή όλες τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 

 • Πληροφορίες που παρέχετε όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας. Σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται μέσω ιστοσελίδας εύρεσης εργασίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως σε συνεντεύξεις ή / και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
 • Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε, όπως: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυσική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, προσόντα, εμπειρία, πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό εργασίας και ικανότητες σας.
 • Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας, η επικοινωνία ενδέχεται να αποθηκευτεί.
 • Λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα μας, οι οποίες μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξής: δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, ιστολόγια και άλλα δεδομένα επικοινωνίας, η σελίδα που σας παρέπεμψε στον ιστότοπο της ιστοσελίδας και τους πόρους που χρησιμοποιήσατε.

 

Πληροφορίες που Συλλέγουμε από Άλλες Πηγές

Είναι πιθανό να συνδυάσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, με πληροφορίες που σας αφορούν και είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχετε κοινοποιήσει στο Διαδίκτυο – αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πηγές όπως το LinkedIn και άλλα προφίλ κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή site επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εύρεσης κατάλληλου/εξειδικευμένου προσωπικού για να βρούμε τον ιδανικό υποψήφιο. Ειδικότερα, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από:

 

 • Αιτήματα για συστατικές επιστολές από ονομαζόμενα πρόσωπα από εσάς
 • Επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διαδικασία πρόσληψης, επικοινωνώντας με τα σχετικά τρίτα μέρη (για παράδειγμα, προηγούμενους εργοδότες, εκπαιδευτικούς και παρόχους προσόντων) ή χρησιμοποιώντας διαθέσιμες στο κοινό πηγές (για παράδειγμα, για να επαληθεύσετε την εμπειρία σας, την εκπαίδευση και τα προσόντα) και
 • Πληροφορίες από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για τους οποίους είστε μέλος και σχετίζονται με σκοπούς εύρεσης εργασίας και πρόσληψης.

 

Δημιουργούμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τις δραστηριότητες προσλήψεων όπως:

 

 • Συνέντευξη και αποτελέσματα αξιολόγησης και
 • Λεπτομέρειες προσφοράς

 

Χρήσεις των Πληροφοριών Σας

Νομική βάση επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας, και πιο συγκεκριμένα η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού ανά θέση εργασίας για την επιχείρησή μας. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος αποτελεί απαίτηση της Εταιρείας προς σύναψη σύμβασης μαζί σας και σε περίπτωση μη αποστολής δεν θα μπορεί να σας αξιολογήσει για τη συγκεκριμένη θέση που αφορά η αίτησή σας. Θεωρούμε ότι αυτή η απαίτηση είναι απαραίτητη, και ανάλογη προς το σκοπό μας και δεν παραβιάζει τις ελευθερίες σας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας και την ιδιωτικότητα.

 

Όταν μας αποστέλλετε βιογραφικό σημείωμα ή προσωπικές πληροφορίες κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας – χωρίς εμείς να το έχουμε ζητήσει μέσω συγκεκριμένης ανοιχτής θέσης εργασίας – παρέχετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και βάσει της Πολιτικής Διακράτησης των Πληροφοριών της Εταιρείας μας.

Σκοπός Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και σας αφορούν, έτσι ώστε:

 • Να εξετάσουμε την αίτησή σας αναφορικά με κάποια θέση εργασίας.
 • Να εξετάσουμε την αίτησή σας αναφορικά με άλλες θέσεις εργασίας, εφόσον συμφωνείτε.
 • Να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά τη διαδικασία πρόσληψης.
 • Να εμπλουτίσουμε τα δεδομένα που έχουμε λάβει από εσάς με πληροφορίες από τρίτα μέρη.
 • Να επιτευχθεί η εύρεση κατάλληλων υποψήφιων για να συμπληρωθούν κενές θέσεις εργασίας.
 • Να τηρείται αρχείο αναφορικά με τις προσλήψεις.
 • Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία, και τις πολιτικές μας που συμπεριλαμβάνουν τη κοινωνική ένταξη και ποικιλομορφία.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων/κατάρτιση προφίλ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη/συνεργάτες/εξειδικευμένο προσωπικό για την επιλογή υποψηφίων προς αξιολόγηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που έχουμε ορίσει. Η διαδικασία εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων δεν είναι αυτοματοποιημένη, ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επιλογή ατόμων για τη κάλυψη της θέσης εργασίας γίνεται από το προσωπικό μας.

 

Διαβιβάσεις – Κοινολογήσεις

 

Ενδέχεται να κοινολογήσουμε συγκεκριμένα δεδομένα του αιτούντος σε προμηθευτή ή ανάδοχο εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν τη χρήση ή/και τη δημιουργία δεδομένων σχετικά με τους αιτούντες, αναφορικά με τους σκοπούς που περιγράφονται στη παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Σε αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις, επιλεγμένα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του αιτούντος. Προτού αποκαλυφθεί οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτο μέρος, η FF OPSCO θα διασφαλίσει ότι κάθε παραλήπτης έχει δεσμευτεί από αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και τήρηση εμπιστευτικότητας. Προς ενημέρωση σας, η Εταιρεία αναφέρει παρακάτω τους συνεργάτες της που επεξεργάζονται δεδομένα σας για λογαριασμό της:

Όνομα συνεργάτη

Προσωπικό που αφορά

Ρόλος

Διεύθυνση

Καριέρα

LinkedIn

Στελέχη, Διοικητικό προσωπικό, Ασκούμενους

Πάροχος πλατφόρμας για διαφήμιση ανοιχτής θέσης εργασίας

Ap. Pavlou 10A, Maroussi, Athens 15123

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή/και εξαγοράς, η FF OPSCO ενδέχεται να κοινολογήσει τις πληροφορίες των αιτούντων σε εμπλεκόμενα τρίτα μέρη, αλλά μόνο προς εξουσιοδοτημένο προσωπικό που συμμετέχει στη διαδικασία πρόσληψης.

H FF OPSCO δεν πωλεί ή εμπορεύεται τα δεδομένα των αιτούντων σε τρίτους. H Εταιρεία ενδέχεται να είναι υπόχρεη ως προς την αποκάλυψη ορισμένων δεδομένων υποψηφίων σε τρίτα μέρη, όπως κυβερνητικές αρχές, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να κοινολογήσει δεδομένα αιτούντων, εφόσον είναι απαραίτητο για τη προστασία των νομικών δικαιωμάτων της, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή φύλαξη όλων των προσωπικών δεδομένων, και την αποφυγή κατά λάθος απώλειας, χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Περιορίζουμε τη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όσοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, πράττουν ανάλογα με την εξουσιοδότηση που τους έχει δοθεί και δεσμεύονται ως προς την εμπιστευτικότητα των ενεργειών τους. Επιπλέον, έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας δεδομένων. Θα ειδοποιήσουμε εσάς και οποιαδήποτε επίσημη ρυθμιστική αρχή σχετικά με κάποια πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων, όπως είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να πράξουμε. Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα πράξουμε τα μέγιστα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά τους όταν μεταδίδονται μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, επομένως οποιαδήποτε διαβίβαση τέτοιου τύπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Πως Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ελλάδα.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να τα μεταφέρουμε σε άλλες χώρες. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (όπου εντάσσεται και η Ελλάδα) θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αν στο μέλλον χρειαστεί να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα ή να τα μοιραστούμε με άλλους, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καταρχήν θα ενημερωθείτε αμέσως και θα έχουμε διασφαλίσει ότι εμείς και εκείνα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες που τα μεταφέρουμε, συμφωνούν να τα προστατεύσουν από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με πρότυπες ρήτρες ή άλλους κατάλληλους μηχανισμούς.

 

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα τηρήσουμε τα δεδομένα σας για 3 έτη σε περίπτωση ανεπιτυχούς πρόσληψης. Εφόσον συναινείτε μπορούμε να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα για 3 έτη σε περίπτωση που προκύψει θέση εργασίας σχετική με τα ενδιαφέροντα σας και μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών από την Εταιρείας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας σχετικό αίτημα εδώ. Το αίτημα προς ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε πολλά σημαντικά δικαιώματα  που μπορείτε να ασκήσετε χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. Συνοπτικά, αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να απαιτήσετε τη διενέργεια διορθώσεων σε ανακριβή στοιχεία που σας αφορούν και τηρούνται από εμάς.
 • Να απαιτήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου αφορά.
 • Να αντιταχθείτε σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά. Αυτή τη στιγμή η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο στηριζόμενη σε κατάρτιση προφίλ. Αν αλλάξει αυτό, η Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας θα επικαιροποιηθεί αντίστοιχα.
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Να υποβάλλετε παράπονο στην εποπτική αρχή όπως αναφέρεται παρακάτω.
 • Να ζητήσετε αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από παραβίαση οποιονδήποτε νόμων περί προστασίας των δεδομένων εκ μέρους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων υπό τις οποίες ισχύουν, μπορείτε να δείτε εδώ ( Επισήμανση Απορρήτου για Υπαλλήλους). 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλώ:

 1. επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω Στοιχεία Επικοινωνίας,
 2. δώστε μας επαρκείς πληροφορίες για να σας ταυτοποιήσουμε,
 3. δώστε μας αποδείξεις σχετικά με την ταυτότητά σας και τη διεύθυνσή σας, και
 4. ενημερώστε μας για τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αίτημά σας.

Πώς να παραπονεθείτε

Ελπίζουμε πως μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία που έχετε σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας.

 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σας δίνει επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ιδίως σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) όπου εργάζεστε, ζείτε ή υπήρξε φερόμενη παραβίαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο www.dpa.gr, 

e-mail: contact@dpa.gr, ή τηλέφωνο: +30-210 6475600.

 

Επικοινωνία

Όλες οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση ιδιωτικότητας θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της FF OPSCO με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotectionreport@ffgroup.gr

 

Αλλαγές στην παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Πρόσληψης

Ενδέχεται να ενημερώσουμε τη παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας κατά καιρούς ως επακόλουθο νομικών, τεχνικών ή επιχειρηματικών εξελίξεων. Όταν ενημερώσουμε την Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Πρόσληψης, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να σας ενημερώσουμε, ανάλογα με τη σημαντικότητα των αλλαγών που κάνουμε. Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Πρόσληψης, εάν και όπου αυτό απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Σχετικοί Σύνδεσμοι


Πολιτική για Cookies